Soode vaheinventuur 2

Soode vaheinventuur 2
Algus:2019
Lõpp: 2021
Eesmärk: Projekti eesmärk oli inventeerida umbes 1200 sooala, mille kohta olid olemasolevad andmed vananenud ja küsitavad. Projekti elluviimise järel on soode andmestik aktuaalne vähemalt aastani 2030.

Olukord enne projekti

88% Eesti lage- ja puissoodest on viimase 12 aasta jooksul inventeeritud ja nende andmed uuendamist ei vaja, umbes 1000 sooala andmestik on aga vananenud ja pärineb varasemast ajast kui 2009, peamiselt 1997. aastast. Seega tuli inventeerida kokku üle 1000 sooala.

Kavandatavad tegevused

Projekti käigus toimetati Eesti soode andmebaasis olevad seni toimetamata sookirjed (digikontuuride täpsustamine, määratluste ja hinnangute adekvaatsuse kontroll, juhuvigade väljasõelumine). Kõik lage- ja puissood soode andmebaasis küll sisalduvad, kuid seniste projektide käigus on jõutud toimetada vaid kõik Põhja- ja Lääne-Eesti kirjed, mujalt vaid enam kui 47 hektari suuruste koosluste kirjed.

Välitöödel koguti standardse metoodika järgi andmed iga sooala koosluse tüübi, seisundi, inimmõju ja liigilise koosseisu kohta. Kogutud andmestik sisestati olemasolevasse andmebaasi ning tehakse väljavõtted EELISesse ja KKMi süsteemi asjakohastele asutustele. Lisaks võrreldi inventeerimisele minevaid objekte teistes andmekogudes oleva teabega ja püüti lahendada vastuolusid, kui muude uuringute põhjal oli mõne objekti kohta laekunud teistsugune elupaigatüübi määratlus, seisundihinnang vms.

Projekti senised tulemused

Projekti tulemusena on uuendatud kõigi Eesti lage- ja puissoode elupaigamääratlused, liigiline koosseis ja seisundihinnangud selliselt, et enne 2030. aastaid puudub vajadus nende või muude sooalade üleinventeerimiseks.

1200 sooala asemel inventeeriti projekti jooksul 1327 ala. Valdav osa inventeeritud ja andmebaasis toimetatud aladest esindavad Natura 2000 elupaigatüüpe 7110, 7120, 7140, 7160, 7210 ja 7230. Lisaks neile osutus osa sooalasid kuuluvat tüüpidesse 7150 ja 91D0, osa aga ei vasta ühelegi Natura-tüübile.