Tuleviku metsandus - kuidas majandada loodussõbralikumalt?

Tuleviku metsandus - kuidas majandada loodussõbralikumalt?
Algus:2018
Eesmärk: Juurutada laiemalt loodussõbralikke metsamajandamise võtteid, mis arvestavad erinevate metsast saadavate hüvedega ja seal leiduvate väärtustega.

Miks on tarvis juurutada loodussõbralikumaid metsamajandamise viise?

Meie metsad täidavad mitmeid olulisi eesmärke. Nad on abiks kliimamuutuste leevendamisel ning elurikkuse säilitamisel. Metsad mõnusaks korilus-, puhke- ja matkapaigaks inimestele. Metsadel on oluline roll meie kultuuriloos - eestlane kirjeldab end tihtilugu just metsarahvana. Samas on mets ning sellest saadav puit jätkuvalt tuluallikas. Mets on nii loodusturismi sihtpaik, samuti on puit oluline tooraine suurele hulgale tööstusharudele.

Täna majandatakse metsi viisil, mis seab esikohale võimalikult maksimaalse majandusliku tulu ning teised metsa väärtused võivad saada majandustegevuse käigus kannatada. Metsaomanikud ei tea tihtilugu, millised väärtused nende metsas veel peidus on ning milliste alternatiivsete võtetega saab metsa majandada.

Näeme, et praegu on puudu metsaomanikke toetavatest teadmistest, vahenditest ning võrgustikust, mis võimaldaks majandada metsa erinevaid väärtusi arvestavalt. Soovime, et Eesti metsaomanike seas juurduks lageraie kõrval ka loodussõbralikumad metsamajandamise võtted nagu püsimetsandus, samuti kasutataks metsatöödel rohkem kergetehnikat ning miks mitte ka näiteks hobuseid. Sestap on vaja koondada teadmisi, jagada omavahel praktilisi kogemusi jmt.

Tegevused

Näiteks on loodud püsimetsanduse demomets ja laanetarga rada, metsaomanikele mõeldud veebileht, korraldatud suur rahvusvaheline metsakonverents, välja antud Eesti esimene püsimetsanduse teejuht ning loodud õppematerjale metsaomanikele ja koolidele. Samuti on toimunud erinevaid metsa väärtusi tutvustavaid kampaaniaid ja teisi algatusi.

Seisame ka edaspidi selle eest, et metsade majandamisel eelistataks senisest enam püsimetsandust. Selleks tutvustatakse laiemalt püsimetsanduse kogemusi ja teadmisi ning metsa mitmekülgseid väärtusi. Näiteks on plaanis korraldada talguid, kampaaniaid ja praktilisi õppepäevi, uuendada püsimetsanduse teejuhti ning luua Tallinnasse metsa väärtusi tutvustav õpperada.

Uuri lähemalt:
www.metsaomanikule.ee!


Projekti toetab Ülemiste keskus.