Üleminek kliimasõbralikule ja taastuvenergiapõhisele tulevikule Eestis

Üleminek kliimasõbralikule ja taastuvenergiapõhisele tulevikule Eestis
Algus:2023

Eesmär

k: toetada Eesti üleminekut kliimaneutraalsusele ja taastuvenergiale.

Viimased aastad on toonud mitmeid edasiminekuid Eesti energia- ja kliimapoliitikas. Ukraina sõda on sundinud Balti riike võtma olulisi samme taastuvenergia arendamises. Kliimamuutused on üha enam poliitiliste arutelude keskmes ja kõigis sektorites on tekkimas vajadus arvestada kliimamuutuse mõjuga. Samas on kliimaalane avalik arutelu endiselt puudulik ja pealiskaudne. Eesti kliimapoliitika on killustatud erinevate arengudokumentide vahel ja puudub konkreetne strateegia või plaan, kuidas kavatseb riik jõuda kliimaneutraalsuseni aastaks 2050.

Selgust ja kindlust tooks teaduspõhine kliimaseadus, mis toetaks eesmärgistatud, nõudlikku ja kaasavat kliimapoliitikat. Kliimaseaduse koostamise protsess peab olema avatud, et avalikkus saaks osaleda nii seaduse loomisel kui ka hiljem selle elluviimisel. Vältida tuleb kiiruga tehtud otsuseid, mis ähvardavad meid pikaks ajaks negatiivsetesse

stsenaariumitesse lukustada.

Tegevused:

  1. Toetada valitsuse, kohalike omavalitsuste ja avalikkuse üleminekut 2030. aastaks 65% taastuvenergia kasutamisele keskkonnahoidlikult ja õiglaselt, algatades ja osaledes aruteludes kogukonnaenergeetika üle, pöörates tähelepanu looduskaitse ja elurikkuse kaalutlustele taastuvenergia arendamises, ning mõjutades otsustajaid, et luua selge teekaart, kuidas minna üle taastuvenergiale.
  2. Algatada ja jätkata arutelu Eesti kliimaseaduse üle, toetades nõudlikku ja teaduspõhist kliimaseadust, samuti kaardistades ja suunates arutelu kliimajuhtimise kohta laiemalt.
  3. Luua toetusbaas ambitsioonikamale kliimapoliitikale ja toetada Euroopa Liidu kliimapaketi “Eesmärk 55” kasutuselevõttu Eestis. See hõlmab arutelu vedamist rohepöördega kaasnevate positiivsete aspektide üle, osalemist riiklike kliimapoliitikadokumentide koostamise ja uuendamise protsessides, koalitsioonide loomist kohalike ja välismaiste partneritega, ning tähelepanu juhtimist sellele, millised kaotused toob kaasa tegevusetus kliima- ja energiapoliitikas.

Rohkem infot: kliimapoliitika ekspert ja projektijuht Laura Vilbiks, laura.vilbiks@elfond.ee

Tegevusi toetab Euroopa Kliimafond ECF (European Climate Foundation).