Põhikiri

Sihtasutuse Eestimaa Looduse Fond põhikiri on kinnitatud 01. veebruaril 1991. aastal asutamiskoosolekul ning muudetud 14. märtsil 1998 ja 14. oktoobril 1998 toimunud üldkoosolekute otsustega ning 9. detsembril 2003, 27. aprillil 2007, 28. novembril 2012 ja 27. oktoobril 2020 toimunud nõukogu koosolekute otsustega.

I  Üldsätted

1.1. Sihtasutuse nimi on “Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond” (edaspidi “ELF”). Sihtasutuse nime ametlik lühend on “ELF”. ELFi nime ingliskeelne kuju on “Estonian Fund for Nature”.

1.2. ELFi asukoht on Tartu linn.

1.3. ELFi eesmärk on Eesti looduse ja keskkonna kaitsmine.

1.4. ELF on mittetulunduslik sihtasutus. ELFi põhitegevuseks ei ole ettevõtlus, teenitavat tulu kasutatakse vaid põhikirjalistel eesmärkidel.

1.5. Oma eesmärgi saavutamiseks ELF:

a) kogub, koondab ja vahendab ekspertteadmist looduse ja keskkonna seisundi, oluliste probleemide ning nende lahendamise kohta;

b) algatab ja viib ellu loodus- ja keskkonnakaitsealaseid projekte, tehes vajadusel teadus- ja arendustööd fundamentaal- ja rakendusteaduste valdkondades;

c) tegeleb huvikaitsega, algatades ja osaledes vajadusel ühiskondlikes aruteludes;

d) informeerib avalikkust looduskaitse- ja keskkonnaalastest väljakutsetest ja lahendustest ning edendab igaühe võimalusi loodus- ja keskkonnakaitses osaleda;

e) kogub oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks raha ja muid vahendeid fondidelt, eraisikutelt jm allikatest;

f) toetab teiste elluviidavaid loodus- ja keskkonnakaitsealaseid projekte ning annab välja stipendiume.

1.6. ELF on asutatud tähtajatult.

1.7. ELFi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 

II  Vara

2.1. ELFi vara tekib annetustest, kingitustest, pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest ja muust seaduslikust tulust, mida ELF oma tegevuse käigus saab.

2.2. ELFi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ELFi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega. ELF valdab, käsutab ja kasutab iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara; tal on õigus osta ja müüa, koormata piiratud asjaõigusega, anda üürile, rentida, kinkida, vahetada ning maha kanda täielikult amortiseerunud või moraalselt vananenud põhivahendeid.

2.3. ELFile üleantav raha kantakse ELFi arvelduskontole. ELFile rahaliselt hinnatava vara üleandmise kohta koostatakse leping või muu vara üleandmist tõendav dokument. ELFile laekuva sularaha võtab vastu ELFi Juhatus või Juhatuse poolt volitatud isik.

2.4. ELFile laekunud sihtotstarbelised annetused võtab Juhatus raamatupidamises arvele vastava märkega ja neid kasutatakse vastavalt annetaja soovile. Juhatus ei või vastu võtta sihtannetusi, mis ei lange kokku ELFi eesmärkidega või on tehtud ebaseaduslikul eesmärgil.

2.5. ELFile sihtotstarbeliselt laekunud rahast võib Juhatus teha eraldisi administratiivkuludeks Nõukogu poolt kinnitatud määral.

2.6. ELFi Nõukogu moodustab põhi- ja käibekapitali, määrates oma otsusega kindlaks nende kasutamise korra.

2.7. Põhikapitalist ei tehta väljamakseid (v.a erandolukorras Nõukogu koosseisu ¾ lihthäälteenamusega) ja see hoiustatakse või investeeritakse vastavalt Nõukogu poolt kehtestatud korrale. Investeerimisest saadud tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

2.8. ELFi käibekapital moodustub põhikapitali kasumi ja muu ELFile laekunud vara arvelt, mida Nõukogu ei arva põhikapitali hulka.

2.9. ELFi lõpetamise korral antakse peale võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud ELFi vara üle teis(t)ele keskkonna- või looduskaitselistel eesmärkidel tegutseva(te)le tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingu(te)le või avalik-õiguslikule juriidilisele isiku(te)le likvideerijate otsuse kohaselt. 

III  Juhtimine

3.1. ELFi tegevust juhivad ja korraldavad Nõukogu ja Juhatus.

3.2. Nõukogu kavandab ELFi tegevust, korraldab ELFi juhtimist ja teostab järelevalvet ELFi tegevuse üle.

3.2.1. Nõukogus on kümme kuni viisteist liiget. Nõukogu valib iga kahe ja poole (2,5) aasta järel poole oma koosseisust ümber. Nõukogu liikme volitused kehtivad viis (5) aastat. Nõukogu liiget võib valida ametisse ka mitmeks ametiperioodiks. Nõukogu liikmel ei ole hääleõigust, kui otsustatakse tema valimist järgmiseks ametiperioodiks.

3.2.2. Nõukogu liiget võib ennetähtaegselt taandada mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine, võimetus osaleda Nõukogu töös, ELFi sõltumatuse ohustamine ning maine või vara oluline kahjustamine. Nõukogu liiget saab taandada Nõukogu otsusega, mille poolt hääletab vähemalt 2/3 Nõukogu liikmetest. Nõukogu liikme taandamise küsimuse hääletamisel ei osale isik, kelle taandamist arutatakse.

3.2.3. Nõukogu:

a) kinnitab ELFi strateegia,

b) kinnitab ELFi aastaeelarve,

c) kinnitab ELFi majandusaasta aruande,

d) kinnitab ELFi varade kasutamise ja käsutamise põhimõtted,

e) kinnitab ELFi põhikapitali ja käibekapitali moodustamise,

f) kinnitab Juhatuse liikmete palgamäärad,

g) annab Juhatusele nõusoleku tehinguteks, millega kaasneb osaluse omandamine või lõppemine äriühingus, kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamine, omandamine või asjaõigusega koormamine, või mille rahaline väärtus ületab Nõukogu poolt kinnitatavat piiri,

h) annab Juhatusele nõusoleku ELFi osalemiseks uute mittetulundusühingute ja sihtasutuste asutamises,

i) määrab ja kutsub tagasi Juhatuse liikmed,

j) määrab ELFile audiitori,

k) täidab talle muid seaduse ja põhikirjaga pandud ülesandeid.

3.2.4. Nõukogu valib oma liikmete seast nõukogu esimehe volitustega kaks ja pool (2,5) aastat. Esimehe ülesanded on muuhulgas:

a) kutsuda kokku nõukogu koosolek ja koostöös juhatusega valmistada ette nõukogu koosoleku päevakord,

b) juhatada nõukogu koosolekut,

c) esitada vajadusel uus nõukogu liikme kandidaat, kui seda ei tee ükski teine nõukogu või juhatuse liige.

3.2.5. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul viibib üle poole nõukogu liikmeist.

3.2.6. Nõukogu otsused loetakse vastuvõetuks kohalviibivate nõukogu liikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liige võib koosolekul osaleda ja anda hääle elektrooniliste kanalite kaudu.

3.2.7. Nõukogu liige võib volitada teist nõukogu liiget hääletamiseks. Üks nõukogu liige ei või esindada rohkem kui kahte teist nõukogu liiget.

3.2.8. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Nõukogu koosoleku kutsub kokku Nõukogu esimees. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor. Nõukogu koosolekust teatakse liikmetele vähemalt kaks nädalat ette. Koosoleku kutse peab sisaldama koosoleku päevakorda.

3.2.9. Nõukogu võib erandkorras teha otsuse koosolekut kokku kutsumata. Nõukogu esimees saadab otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab selle kohta oma seisukoha esitama. Kui nõukogu liige ei teata tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole nõukogu liikmetest, v.a kui põhikirjas või seaduses on ette nähtud suurema häälteenamuse nõue.

3.2.10. Nõukogu liikmeile võib maksta tasu, mille suurus on kinnitatud ka Juhatuse poolt.

3.3. Juhatus esindab ja juhib ELFi.

3.3.1. Juhatuses on kolm kuni viis liiget, kes määratakse Nõukogu poolt ametisse kuni kolmeks aastaks.

3.3.2. Juhatuse liikmed valivad enda hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.

3.3.3. Nõukogu võib Juhatuse liikme mõjuval põhjusel tagasi kutsuda. Juhatuse liikme tagasikutsumise poolt peab olema 2/3 Nõukogu liikmetest.

3.3.4. Juhatus:

a) kasutab ja käsutab ELFi vara vastavalt Nõukogu otsustele ja peab arvestust ELFi vara üle,

b) korraldab ELFi raamatupidamist ning kinnitab ELFi raamatupidamise sise-eeskirjad,

c) sõlmib ELFi nimel lepinguid küsimustes, mis on Juhatuse pädevuses,

d) koostab ELFi aastaaruande ja eelarve projekti ning esitab need kinnitamiseks nõukogule,

e) informeerib ELFi tööst avalikkust,

f) esitab Nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate ELFi majandustegevusest, varade laekumisest ja majanduslikust seisundist. ELFi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest peab Juhatus kohe Nõukogule teatama,

g) täidab muid talle seadusega, käesoleva põhikirjaga ja Nõukogu otsusega pandud ülesandeid.

3.3.5. ELFi esindamisel suhetes kolmandate isikutega on isikuline esindusõigus Juhatuse esimehel ja aseesimehel, ülejäänud Juhatuse liikmed saavad suhetes kolmandate isikutega ELFi esindada ainult ühiselt.

3.3.6. Juhatuse otsused loetakse vastuvõetuks poolthäälteenamuse korral. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab Juhatuse esimehe või teda asendava aseesimehe hääl.

3.3.7. Juhatuse koosoleku kutsub kokku Juhatuse esimees. Juhatuse koosolekust teatakse Juhatuse liikmetele vähemalt seitse päeva ette. Koosoleku kutse peab sisaldama koosoleku päevakorda.

3.3.8. Juhatus võib oma ülesannete täitmiseks volitada kolmandaid isikuid.

3.3.9. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas.

3.4. Audiitor

3.4.1. ELFi audiitori määrab kuni kolmeks aastaks ametisse ja kutsub vajaduse korral ennetähtaegselt tagasi Nõukogu oma otsusega.

3.4.2. Audiitori tasu kinnitab Nõukogu.

IV  Põhikirja muutmine

4.1. ELFi põhikirja võib muuta üksnes muutunud asjaolude arvesse võtmiseks, järgides ELFi eesmärke.

4.2. Põhikirja muutmise poolt peab olema vähemalt ¾ Nõukogu liikmetest. 

V Lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

5.1. ELFi tegevus lõpetatakse seaduses ettenähtud juhtudel.

5.2. ELFi Nõukogul on õigus ELFi tegevus lõpetada ELFi varade vähenemisel alla määra, mis on vajalik ELFi eesmärkide saavutamiseks.

5.3. ELFi ühinemine ja jagunemine toimuvad, kui ELFi eesmärkide saavutamine muutub senisel viisil jätkates võimatuks või olulisel määral ebaotstarbekaks. Ühinemis- või jagunemisotsuse poolt peab olema vähemalt ¾ Nõukogu liikmetest.